Nekla - turystyka.nekla.eu

baner-rgk.jpg e2e74d15fbeffe3c858e504a6859489a
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
2012-01-04 Arkadiusz Pawlak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

UCHWAŁA Nr  VIII/78/2003

RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 4 czerwca 2003

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nekla.

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadza­niu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 Nr 113 poz. 984) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

 §1

 Wprowadza się Regulamin dostarczania wody i odprowa­dzania ścieków na obszarze gminy Nekla w brzmieniu określonym w załączniku do nin. uchwały.

 §2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

 §3

 Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4.06.2003 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY l ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY NEKLA

 

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747), zwanej dalej „Ustawa" oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

§2

Użyte w regulaminie określenia posiadają następują­ce znaczenie:

1) odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo

- kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podsta­wie umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym,

2) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne - przedsię­biorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodar­czej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odpro­wadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,

3) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną z nieruchomości od­biorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości,

4) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

5) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanaliza­cyjnego,

6) ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługo­wych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domo­wych,

7) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi,

8) ścieki przemysłowe - ścieki odprowadzane z nieruchomo­ści, na których prowadzi się działalność gospodarczą, nie' będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi,

 

9) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro­wadzanie ścieków, oraz warunki ich stosowania,

10) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowa­dzanie ścieków zawarta między przedsiębiorstwem wodo­ciągowo - kanalizacyjnym a Odbiorcą usług,

11) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczysz­czające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ście­ków,

12) urządzenia pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłą­czu kanalizacyjnym,

13) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

14) usługi - usługi wodociągowo - kanalizacyjne z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa­dzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodo­ciągowo - kanalizacyjne,

15) ustawa - ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście­ków (Dz.U. Nr 72, póz. 747),

16) właściciel wieczysty, także posiadacz samoistny i użytkownik,

17) wnioskodawca - podmiot zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług przez przedsiębiorstwo wo­dociągowo - kanalizacyjne,

18) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

19) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegają­ca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,

20) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowa­dzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyj­ne.

§3

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne świad­czy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w oparciu o majątek własny jak i posiadany w dyspozycji majątek gminy lub innych właścicieli, przekaza­ny na podstawie umów cywilnoprawnych.

§4

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowa­dzania ścieków, a także wzajemne relacje pomiędzy przedsię­biorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, w tym:1. poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wo­dociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2. szczegółowo warunki i tryb zawierania umów z Odbiorca­mi usług,

3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4. warunki przyłączenia do sieci,

5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych,

6. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania cią­głości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

7. standardy obsługi Odbiorcy usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

 

ROZDZIAŁ II

Dostarczanie wody

§5

Miejscem dostarczania wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór główny na przyłączu wodociągowym.

§6

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1. Dostarczać z sieci wodociągowej wodę Odbiorcy usług na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwaną dostawę wody, z zastrzeżeniem postanowień §9 i §10 Regulaminu.

2. Zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu, oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące prze­pisy. Ciśnienie; oraz jakość wody dostarczanej przez przed­siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne stwierdza się na zaworze głównym przyłącza wodociągowego.

3. Zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksplo­atację urządzeń wodociągowych oraz zdrojów ulicznych.

4. Dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt urządzeń wodociągowych oraz zdrojów ulicznych, z wyjątkiem usu­wania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług.

5. Wydać opinię względnie warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej będą­cej w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kana­lizacyjnego.

6. Uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną względ­nie wydać do niej opinię.

7. Zamontować wodomierz po odbiorze przyłącza i podejścia wodomierzowego. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne.

8. Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

1) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat oraz

2) na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia     prawidłowego funkcjonowania wodomie­rza przez legalizatora - na koszt Odbiorcy usług.

9. Informować Odbiorców usług o jakości wody przeznaczo­nej do spożycia przez ludzi w prasie lokalnej raz na półroku oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 §7

Przedsiębiorstwo wodociągowo ma prawo:

1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z uzgod­nioną dokumentacją techniczną.

2. Wstępu za okazaniem upoważnienia na teren nieruchomo­ści lub do pomieszczeń Odbiorcy usług w celu zapewnie­nia prawidłowej realizacji dostaw wody, a w szczególno­ści:

1) kontroli stanu technicznego urządzeń wodociągowych w czasie eksploatacji,

2) dokonania przeglądów, napraw, badań i pomiarów urządzeń  wodociągowych,

3) kontroli wodomierza i dokonania odczytu jego wskazań.

3. Zajęcia terenu posesji w pasie o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych. Po usunięciu awarii lub dokonaniu kon­serwacji, teren posesji przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne przywraca na swój koszt do stanu przed awarią lub konserwacją, względnie pokrywa należycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez Odbiorcę usług.

§8

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może odciąć dostawę wody, informując Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia, jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisa­mi prawa,

b) Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnie­nia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) stwierdzono celowe uszkodzenie wodomierza,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody, o którym mowa w ust. 1 pkt.  a-b, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza­cyjne jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania Odbior­ców usług o możliwości korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.

3. Z dniem zamknięcia przyłącza wodociągowego, w przy­padkach o których mowa w ust. 1 pkt a-c Regulaminu, umowa o zaopatrzenie w wodę ulega rozwiązaniu bez wypowiedze­nia.

4. Wznowienie przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego, następuje po spełnieniu przez Odbiorcę usług następujących warunków:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a:

- przebudowie przyłącza zgodnie z warunkami technicz­nymi wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,

-          uiszczeniu należnych opłat,

-          zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym.

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b:

-          uiszczeniu należnych opłat,

-          zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo -kanalizacyjnym.

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt c:

-          uiszczeniu należnych opłat,

-          zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo -kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje się ponadto art. 28 ust. 2 ustawy.

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt d:

-          uzyskaniu warunków technicznych podłączenia,

-          uiszczenia należnych opłat,

-          zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo -kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje się ponadto art. 28 ust. 1 ustawy.

§9

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może przerwać dostawę wody w następujących przypadkach:

1) w związku z wykonaniem planowanych prac konserwacyj­nych i remontowych,

2) w związku z koniecznością usunięcia awarii,

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej.

2. O planowanych przerwach w dostawie wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne powiadamia Odbior­ców usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udo­stępnia zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców usług o możliwości korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją właściwego organu gminy.

§10

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może przerwać lub ograniczyć dostawę wody również:

1) w przypadku braku wody na ujęciu,

2) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciw­pożarowych,

3) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję

Sanitarną.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dysponowania oraz zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki odbiorcy usług w zakresie  dostarczania wody

§11

Odbiorca usług w zakresie dostarczania wody ma prawo:

1. Do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości

2. Zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu aktualny stan wodomierza.

3. Zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu reklamacje dotyczące wysokości naliczonych dostarczoną wodę.

4. Żądać od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.

5. Żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w związku z eksploatacją urządzeń i przyłączy wodociągowych.

6. Uzyskać rekompensatę w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości.

7.        Korzystać nieodpłatnie z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody.

§12

Odbiorca usług w zakresie dostarczania wody związany  jest do:

 1. Użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej.

 2. Umożliwienia wstępu pracownikom przedsiębiorstwa  wodociągowo - kanalizacyjnego na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu realizacji uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego, o których  mowa w §7 Regulaminu.

3.  Prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia miejsca, w którym znajduje się wodomierz (łącznie ze studzienką) w celu zapewnienia łatwego dostępu do wodomierz.

4. Terminowego uiszczania opłat za dostarczoną wodę zgodnie z wystawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne fakturą VAT.

5.. Poniesienia kosztów likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego, w związku z realizacją nowego przyłącza tej samej nieruchomości.

6. Niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego o zmianie danych objętych umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innego sposobu zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego i przedstawiając pro­tokół zdawczo - odbiorczy ze stanem wodomierza z dnia przekazania obowiązków, podpisany przez obie strony. Niespełnienie tego obowiązku powoduje solidarna odpo­wiedzialność dotychczasowego i nowego Odbiorcy usług.

§13

Odbiorcy usług w zakresie dostarczania wody zabra­nia się:

1. Poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza.

2. Przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjono­wania, zrywania plomb lub osłon.

3. Wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wo­dociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

 ROZDZIAŁ IV

Warunki techniczne dostarczania wody

§14

1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego od­bywa się na koszt Odbiorcy usług.

2. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przedsiębior­stwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest:

1) wydać opinię względnie warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej będą­cej w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kana­lizacyjnego oraz

2) w ciągu 21 dni uzgodnić przedłożoną dokumentacje tech­niczną względnie wydać do niej opinię. W szczególnych przypadkach wymieniony termin może być przedłużony o kolejne 14 dni.

3. Realizacja przyłącza wodociągowego wymaga uzyska­nia przez Odbiorcę usług pozwoleń wydanych przez właściwe organy,

4. O terminie przystąpienia do robót budowlanych. Od­biorca usług zobowiązany jest powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, co najmniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, dostarczanie wody następuje bezzwłocznie po podpisaniu umowy przez Odbiorcę usług i zamontowaniu wodomierza przez przedsię­biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

6. Szczegółowo warunki techniczne dostarczania wody reguluje instrukcja wewnętrzna przedsiębiorstwa wodociągo­wo - kanalizacyjnego.

§15

W przypadku istniejących przyłączy wodociągowych, dostarczanie wody, następuje bezzwłocznie po podpisaniu umowy przez Odbiorcę usług i zamontowaniu wodomierza przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

ROZDZIAŁ V

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o zaopatrzenie w wodę

§16

1. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągo­wo - kanalizacyjnego zawierają osoby upoważnione do repre­zentowania przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub osoby upoważnione na podstawie pisemnego pełnomoc­nictwa.
2. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

§17

Umowy mogą być zawierane z;

1) właścicielem lub osobą posiadającą inny tytuł prawny do władania nieruchomością lub obiektem budowlanym, do którego ma być dostarczana woda,

2) zarządcą nieruchomości wspólnej,

3) osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowa­nym stanie prawnym.

§18

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:

1. wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze, zgodnie z obowiązującymi warunkami tech­nicznymi,

2. możliwy jest odczyt wodomierzy,

3. wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami mierzą­cymi ilość pobranej wody w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,

4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostar­czania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody w pozostałych lokalach.

§19

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony.

2. Umowa może ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana umowy następuje na piśmie, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 3 Regulaminu, strony mają prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzy­miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa wygasa, wskutek:

1) upływu czasu, na który została zawarta,

2) śmierci Odbiorcy usług,

3) zawarcia umowy z nowym Odbiorcą usług, w związku ze zmianą właściciela lub władającego nieruchomością,

4) innej zmiany Odbiorcy usług.

§20

Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, przed­siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może zaniechać dostarczania wody i zastosować środki techniczne uniemoż­liwiające jej pobór.

ROZDZIAŁ VI

Odprowadzanie ścieków

§21

Miejscem odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym.

§22

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1. Przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komu­nalne oraz przemysłowe od Odbiorców usług na podsta­wie zawartej z nimi umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków, z zastrzeżeniem postanowień §25 Regulaminu.

2. Określić jakość ścieków przyjmowanych do kanalizacji od Odbiorców usług, w pierwszej studzience na przyłączu kanalizacyjnym.

3. Zapewnić należyta jakość ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.

4. Zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksplo­atację urządzeń kanalizacyjnych.

5. Dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt urządzeń kanalizacyjnych, a także usuwać zatory, z wyjątkiem usu­wania uszkodzeń i zatorów powstałych z winy Odbiorcy usług.

6. Wydać opinię względnie warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będą­cej w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kana­lizacyjnego.

7. Uzgodnić przedłużoną dokumentację techniczną względ­nie wydać do niej opinię.

8. Określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ście­kach, jeżeli Odbiorca usług wystąpił z wnioskiem o wyda­nie warunków technicznych odbioru ścieków innych niż bytowe.

9. Kontrolować przyjmowane do kanalizacji ścieki pod wzglę­dem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym organom o zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę usług na skutek przekro­czenia norm.

§23

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo:

1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z uzgod­nioną dokumentacją techniczną.

2. Wstępu za okazaniem upoważnienia na teren nieruchomo­ści luli do pomieszczeń Odbiorcy usług w celu zapewnie­nia prawidłowego odprowadzania ścieków, a w szczegól­ności:

1) kontroli stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych w czasie eksploatacji,

2) dokonania napraw urządzeń kanalizacyjnych,

3) kontroli urządzenia pomiarowego i dokonania odczytu jego wskazań,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) kontroli urządzeń podczyszczających.

3. Zajęcia terenu posesji w pasie o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń kanalizacyjnych. Po usunięciu awarii lub konserwacji teren posesji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy­wraca na swój koszt do stanu przed awarią lub konserwacją, względnie pokrywa należycie udokumentowane koszty ponie­sione w tym zakresie przez Odbiorcę usług.

§24

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może:

1. Dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza kanali­zacyjnego, jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funk­cjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na sku­tek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warun­ki.

2. Zamknąć przyłącze kanalizacyjne, informując Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia, jeżeli jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji przez Odbiorcę usług nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2:

a) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczysz­czających albo

b) określić odrębne warunki odbioru ścieków,

c) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowa­niami,

d) obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz.

4. Zamknąć przyłącze kanalizacyjne, informując Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia, także w przypadkach, jeżeli:

a) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepi­sami prawa,

b) Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upo­mnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) stwierdzono celowe uszkodzenie urządzenia pomiaro­wego,

d) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ście­ków.

5. Z dniem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w przy­padkach o których mowa w ust. 1, 2 i 4 pkt. a - c Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedze­nia.

 

6. Wznowienie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kana­lizacyjne odbioru ścieków poprzez otwarcie przyłacza kanalizacyjnego, następuje po spełnieniu przez Odbiorcę usług następujących warunków:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2:

udokumentowaniu wykonania zaleceń i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt a - d, uiszczeniu należnych opłat, zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągo­wo - kanalizacyjnym.

2) w przypadku, o którym mowa w' ust. 4 pkt a:

-  przebudowie przyłącza zgodnie z warunkami tech­nicznymi 

 wydanymi przez przedsiębiorstwo wodo­ciągowo - kanalizacyjne,

-    uiszczeniu należnych opłat,

- zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągo­wo - kanalizacyjnym.

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt b:

-     uiszczeniu należnych opłat,

- zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągo­wo - kanalizacyjnym.

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt c:

 -     uiszczeniu należnych opłat,

 - zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągo­wo - kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje się ponadto art. 28 ust. 2 i 4 ustawy.

5) w przypadku, po którym mowa w ust. 4 pkt d:

 - uzyskaniu warunków technicznych podłączenia, uiszczeniu należytych opłat,

 - zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wodociągo­wo - kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje się ponadto art. 28 ust. 4 ustawy.

§25

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może przerwać odbiór ścieków w następujących przypad­kach;

1) w związku z wykonaniem planowanych prac konserwacyj­nych i remontowych,

2) w związku z koniecznością usunięcia awarii,

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej.

2. O planowanych przerwach w odbiorze ścieków przed­siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne powiadamia Od­biorcę usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym termi­nem.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie odbioru ścieków może nastąpić także de­cyzją właściwego organu gminy.

 

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki odbiorcy usług w zakresie  odprowadzania ścieków

§26

Odbiorca usług w zakresie odprowadzania ścieków ma prawo:

1. Do nieprzerwanego odbioru ścieków.

2. Zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjne­mu aktualny stan urządzenia pomiarowego.

3. Zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjne­mu reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat za odprowadzone ścieki.

4. Żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy przed­siębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w związku z eksploatacją urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych.

§27

Odbiorca usług w zakresie odprowadzania ścieków zobowiązany jest do:

1. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjo­nowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:

1) nie wrzucania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet rozdrobnionych,

2) nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach.

2. Umożliwienia wstępu pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu realizacji uprawnień przedsię­biorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, o których mowa w §23 Regulaminu.

3. Ponoszenia kosztów związanych z zainstalowaniem i utrzy­maniem urządzenia pomiarowego.

4. Terminowego uiszczania opłat za odprowadzone ścieki zgodnie z wystawioną przez przedsiębiorstwo wodociągo­wo - kanalizacyjne fakturą VAT.

5. Powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo - kanali­zacyjnego o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za od­prowadzone ścieki.

6. Wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków do instalacji kanalizacyjnej nieru­chomości.

7. Wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.

8. Poniesienia kosztów likwidacji istniejącego przyłącza ka­nalizacyjnego, w związku z realizacją nowego przyłącza do tej samej nieruchomości.

9. Niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa wodo­ciągowo - kanalizacyjnego o zmianie danych objętych umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innego sposobu zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego i przedstawiając pro­tokół zdawczo - odbiorczy ze stanem urządzenia pomiaro­wego z dnia przekazania obowiązków, podpisany przez obie strony. Niespełnienie tego obowiązku powoduje solidarną odpowiedzialność dotychczasowego i nowego Odbiorcy usług.

§28.

Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków zabrania się:

1. Odprowadzania ścieków z pominięciem urządzenia po­miarowego w przypadku jego zainstalowania.

2. Zrywania lub uszkadzania plomb umieszczonych na urzą­dzeniach pomiarowych luli zaworze odcinającym.

 

ROZDZIAŁ VIII

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§29

1. Realizacja nowego przytacza kanalizacyjnego od­bywa się na koszt Odbiorcy usług.

2. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przedsiębior­stwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest:

1) wydać opinię względnie warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będą­cej w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kana­lizacyjnego oraz

2) w ciągu 21 dni uzgodnić przedłożona dokumentację tech­niczną względnie wydać do niej opinię. W szczególnych przypadkach wymieniony termin może być przedłużony o kolejne 14 dni.

3. Realizacja przyłącza kanalizacyjnego wymaga uzyska­nia przez Odbiorcę usług pozwoleń wydanych przez właściwe organy.

4. O terminie przystąpienia do robót budowlanych. Od­biorca usług zobowiązany jest powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, co najmniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, odprowadza­nie ścieków, następuje bezzwłocznie po podpisaniu umowy przez Odbiorcę usług.

6. Szczegółowo warunki techniczne odprowadzania ście­ków reguluje instrukcja wewnętrzna przedsiębiorstwa wodo­ciągowo - kanalizacyjnego.

§30

1. W przypadku istniejących przyłączy kanalizacyj­nych, odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodo­ciągowo - kanalizacyjne, następuje bezzwłocznie po podpisa­niu umowy przez Odbiorcę usług.

2. W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczania przez Odbiorcę usług.

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady zawierania i rozwiązywania umów na

 odprowadzanie ścieków

§31

1. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągo­wo - kanalizacyjnego zawierają osoby upoważnione do repre­zentowania przedsiębiorstwa lub osoby upoważnione na pod­stawie pisemnego pełnomocnictwa.

2. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

§32

Umowy mogą być zawierane z:

1) właścicielem lub osobą posiadającą inny tytuł prawny do władania nieruchomością lub obiektem budowlanym, z którego mają być odprowadzane ścieki,

2) zarządcą nieruchomości wspólnej,

3) osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowa­nym stanie prawnym.

§33

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony.

2. Umowa może ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana umowy następuje na piśmie, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Z zastrzeżeniem postanowień §24 ust. 5 Regulaminu strony mają prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzy­miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa wygasa wskutek:

1) upływu czasu, na który została zawarta,

2) śmierci Odbiorcy usług,

3) zawarcia umowy z nowym Odbiorcą usług w związku ze zmianą właściciela lub władającego nieruchomością,

4) innej zmiany Odbiorcy usług.

§34

Integralną częścią umowy na odprowadzanie ście­ków z Odbiorcą usług wprowadzającym ścieki przemysłowe, jest załącznik określający dopuszczalne warunki jakim powin­ny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

§35

Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, przed­siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może zaniechać odbioru ścieków i zastosować środki techniczne uniemożli­wiające ich odbiór.

ROZDZIAŁ X

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

 i odprowadzone ścieki

§36

1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego na przyłączu.

2. W przypadku, o którym mowa w §18 Regulaminu, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodo­mierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach, z uwzględ­nieniem wskazań wodomierza głównego.

3. W przypadku braku technicznych możliwości zainsta­lowania wodomierza, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczegól­nych grup odbiorców, określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa,

4. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza nie przekraczającej 3 miesięcy od chwili ujawnienia niespraw­ności, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w ciągu ostatnich 6 miesięcy sprawności wodomierza.

5. W przypadku braku możliwości wymiany niesprawne­go wodomierza w ciągu 3 miesięcy, po tym okresie ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniorocznego zużycia sprzed okresu niesprawności.

6. W razie braku możliwości odczytania wskazań wodo­mierza (np. brak dostępu do wodomierza), przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostanie rozliczona po odczytaniu wskazań wodomierza.

§37

1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na pod­stawie urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowa­dzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przy­padkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

4. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie posiada dodat­kowego wodomierza, a zużywa wodę jednocześnie dla po­trzeb gospodarstwa domowego i do podlewania ogrodu mierzoną jednym wodomierzem, ilość ścieków umniejsza się o 10% w okresie od 15 maja do 15 września, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez Odbiorcę usług faktu zużywania wody do podlewania ogrodu.

§38

Rozliczanie należności odbywa się na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 8 ustawy oraz

2) ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§39

1. Dla Odbiorców usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne lub trzymiesięczne okresy obrachunkowe, chyba że urnowa stanowi inaczej.

2. Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsię­biorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia faktury VAT.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może wystawiać faktury zaliczkowe, które będą rozliczane po odczy­cie wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

§40

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie prze­lewu lub wpłaty na Konto przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego, albo gotówką w kasie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

2. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, przedsiębiorstwo wodociągo­wo - kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając Odbiorcy usług dodatkowy 14 - dniowy termin zapłaty, a także informując o grożącej możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanaliza­cyjnego.

3. Przez skuteczne doręczenie upomnienia, rozumie się również doręczone przedsiębiorstwu wodociągowo - kanali­zacyjnemu potwierdzenie, iż list polecony nie został przez Odbiorcę usług podjęty w terminie. Za termin doręczenia uznaje się ósmy dzień, liczony od dnia otrzymania przez Odbiorcę usług awiza.

4. Jeżeli mimo otrzymanego upomnienia, Odbiorca usług nie uiścił zaległych opłat, przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług.

§41

W przypadkach powtarzającego się przez Odbiorcę usług przekraczania terminów płatności wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne faktur VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, kolejność pokrywa­nia należności z dokonanych przez Odbiorcę usług wpłat, jest następująca:

1) odsetki za zwlokę,

2) faktury zaległe,

3) faktury bieżące.

 

ROZDZIAŁ XI

Reklamacje

§42

1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wyso­kości naliczonej opłaty.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kana­lizacyjnego, na piśmie na adres przedsiębiorstwa wodociągo­wo - kanalizacyjnego, bądź pod numerem telefonu uwidocz­nionym na fakturach.

3. Odbiorca usług wnoszący reklamację winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające rekla­mację.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, jednakże nie powinien przekroczyć 1 miesiąca.

5. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyj­muje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodo­ciągowo - kanalizacyjnego.

§43

1. Reklamację wysokości naliczonej opłaty można składać w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

2. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należno­ści. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ XII

 Zasady korzystania z punktu zlewni ścieków

§44

1. Na sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonuje punkt zlewczy dla ścieków dowożonych z osad­ników bezodpływowych pojazdami asenizacyjnymi.

2. Warunkiem korzystania z punktu zlewni przez przewoźników jest posiadanie decyzji właściwego organu gminy zezwalającej na wywóz nieczystości płynnych oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo - kana­lizacyjnym, która określa szczegółowe zasady eksploatacji tego punktu i sposób rozliczeń.

3. Obciążenie za dowożone do punktu zlewczego ścieków odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach.

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

§45

1. Zmiana cen i opłat ustalonych w taryfach nie pociąga za sobą konieczności zmiany umów.

2. Do czasu zatwierdzenia taryf według zasad określo­nych w ustawie obowiązują obecne stawki opłat.

§46

1. Naruszenie przez Odbiorcę usług postanowień niniejszego Regulaminu, stanowi podstawę do wypowiedze­nia przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne umo­wy.

2. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy usług o naruszeniu postanowień Regulaminu i wynikających z tego konsekwencjach.

§47

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regula­minem obowiązują przepisy prawa.

§48

Niniejszy Regulamin podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od chwili opublikowania.

Przewodniczący Rady

Adam Stefaniak

 

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię