Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

baner-rgk.jpg f7a79efe3e3d680eb0b9ed5004218d36
DOŁĄCZONE PLIKI
Taryfy opłat za wodę i ścieki
2016-12-26 Arkadiusz Pawlak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Uchwała Nr XXXI/239/2017
Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r.,  poz. 328 zm. poz. 1566) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w następującej wysokości:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

dostarczonej wody

2,81

0,22

3,03

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

2,74

0,22

2,96

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

odprowadzonych ścieków

6,20

0,50

6,70

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

4,42

0,35

4,77

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię